Mjedisi akademik

Rëndësia e trajnimit të aftësive për zgjidhjen e konflikteve

 

Konfliktet mes nxënësve janë ngjarje shumë të zakonshme në shkollë .  Këto konflikte mund të marrin formën e fyerjeve , ngacmimeve , dhunës fizike,  debateve për aktivitetet argëtuese ,  qasjes për  posedimin e  materialeve dhe të punës akademike . Për shkak të mundësisë së përshkallëzimit me shpejtësi , është e rëndësishme që nxënësit  të kenë aftësi negocimi apo ndërmejtësimi , që do iu shërbejnë në menaxhimin dhe zgjidhjen e problemeve  brenda dhe jashtë shkolle.

 

Ka disa çëshje të rëndësishme në lidhje me konfliktet me nxënësit. Kështu :

(a) konfliktet mes nxënësve  ndodhin shpesh në shkolla (edhe pse konfliktet rrallë shkaktojnë lëndime serioze)

(b) nxënësit  e patrajnuar për konfliktet zakonisht përdorin strategji që shpien në rezultate prolematike

(c) nxënësve që iu mungojnë aftësitë e menaxhimit të konflikteve  injorojnë rëndësinë e  vazhdimit të marrëdhënieve të tyre me të tjerët;

(d) programet e ndërmjetësimit  dhe të zgjidhjes së konflikteve duhet  të jenë efektive  për t`iu mësuar nxënësve aftësitë e  negociimit dhe menaxhimit

(e) pas programeve të  trajnimit, nxënësit  priren të përdorin aftësi të suksesshme të zgjidhjes së  konflikteve

(f) aftësimi i nxënësve zvogëlon numrin e konflikteve , që nga ana tjetër  zvogëlon nevojën për të përdorur veprime ndëshkuese.

 

Procedura kryesore sesi nxënësit mund të mësojnë aftësitë e zgjidhjes së problemeve konsiston në hapat e mëposhtëm:

 

1.Nxënësit mësojnë që të përkufizojnë dhe të përshkruajnë konfliktet .

 

2. Nxënësit ndajnë mendime dhe propozime rreth konflikteve.

 

3.  Nxënësit nxiten që ta shikojnë situatën nga të dyja prespektivat ( për shembull kjo mund të arrihet me anë të role-play)

 

4. Nxënësit bëjnë përpjekje që të arrijnë në një marrëveshje  të favorshme për të githa palët.