Parimet bazë

1. Niveli Parësor

Praktikat universale përjetohen nga të gjithë nxënësit dhe mësuesit në të gjitha mjediset për të krijuar një klimë të parashikueshme, konsistente, pozitive dhe të sigurtë. Niveli parësor fokusohet tek ndërhyrjet e mbështetjes pozitive të sjelljes që do të mbështesin të gjithë fëmijët, në të gjithë shkollën (80%).

2. Niveli dytësor

Praktikat e targetuara janë të dizenjuara për nxënësit që kanë më shumë nevojë për mbështetje,reagime, strukturë dhe udhëzime. Niveli i dytë i ndërhyrjeve synon një grup specifik nxënësish, përkatësisht 15%.

3. Niveli tretësor

Praktikat e individualizuara janë ndërhyrje më intensive dhe më të personalizuara, për të sjellë ndryshime tek nxënësit që nuk iu përgjigjen dy niveleve të para. Niveli i tretë i ndërhyrjeve, është më i individualizuar dhe synon 5% te fëmijëve që shfaqin më shumë vëshirësi.