Mjedisi akademik

  • Së bashku më mësuesit , organizohen takime në ditë  të veçanta. Prindërit ftohen në shkollë , me qëllim tregimin e punëve të fëmijëve , zhvillimin e bisedave joformale me stafin akademik apo angazhimin në orë mësimore  me tematika kujdesin ndaj nxënësve.
  • Prindërit nxiten që të ndajnë mendimet  dhe idetë e tyre se çfarë është e rëndësishme që fëmijët të mësojnë dhe cilat janë mënyrat më efektive për edukimin e tyre.
  • Krijimi i nje kalendari me takime të përjavshme mësues-prindër .  Takimet mund të fokusohen tek ecuria akademike , sjellja ,  mirëqenia , shëndeti dhe ngritja e strategjive të tjera të përshtatshme dhe pozitive për fëmijët.
  • Pajisja  e prindërve me materiale ndërgjegjësimi dhe informimi për praktikat pozitive të prindërimit , raporte për mënyrën e ushqyerjes apo kujdesit për shëndetin fizik dhe mendor.
  • Krijimi i programeve të trajnimit prindëror , me qëllim njohjen e prindërve me praktika më efektive dhe jondëshkuese për rritjen dhe edukimin e fëmijëve.
  • Zhvillimi i partneriteteve me mekanizma që janë përgjegjëse për mirëqenien sociale , me qëllim referimin e fëmijëve që  përjetojnë rrethana veçanërisht të vështira familjare.