Takime me specialiste per udhezuesin

Ne 26.06.2019 YWCA, në kuadër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë”, në bashkëpunim me UNICEF, zhvilluan takimin me përfaqësues të shkollave 9-vjeçare, specialistë të arsimit dhe me përfaqësues nga UNICEF. Takimi kishte në fokus diskutimin e manualit mbi sjelljet dhe ndërhyrjet mbështetëse pozitive, hartuar nga YWCA.  Ndarja e ideve dhe mendimeve nga pjesëmarrësit, shërbeu për të përmirësuar dhe pasuruar manualin, me qëllim përdorimin sa më efektiv dhe praktik nga nxënësit, prindërit dhe mësuesit.

Manuali i hartuar që është menduar t’u vijë në ndihmë kryesisht prindërve dhe nxënësve, është një udhëzues praktik për situata konkrete në të cilat do të përdoren ndërhyrjet e sjelljeve pozitive. Shpjegimi ne menyre te permbledhur dhe te thjeshte i filozofise se nderhyrjeve pozitive, qartesimi i hapave konkretë që të gjithë aktorët në shkollë mund të ndërmarrin për të ndikuar në sjelljet e reja pozitive, njohja e nxenesve me matricën e pritshmërive dhe përshtatjen e rregullave kryesore në vende dhe situata të ndryshme në shkollë, idetë për perfshirjen  dhe bashkepunimin me prinderit jane disa prej tematikave kryesore qe permban manuali.